Aktivity

Názov aktivity 1.1 Spracovanie nového školského vzdelávacieho programu pre študijný odbor 26 756 Elektrotechnika
Cieľ aktivity Upravenie a aktualizovanie nového školského vzdelávacieho programu pre potrebu Prestavby a inovácie vzdelávania na SPŠE v Košiciach.
Termín realizácie aktivity od 11/2010 až 06/2011
Popis aktivity Vytváranie nového školského vzdelávacieho programu pre študijný odbor Elektrotechnika. Cieľom tejto aktivity je vytvoriť a upraviť školský vzdelávací program pre prvý, druhý, tretí a štvrtý ročník tak, aby odzrkadľoval súčasné trendy modernej výučby. Úprava vzdelávacieho programu je základom premeny tradičnej školy na modernú.

Funkcia: Úpravou školského vzdelávacieho programu dôjde k inovácii vzdelávania a modernizácii výučby, metodológie, organizácie výučby, hodnotenia študentov a pod.

Výstupy aktivity Nový školský vzdelávací program pre 1. až 4. ročník štúdia v študijnom odbore 26 756 Elektrotechnika

Názov aktivity 2.1 Príprava e-learningového prostredia
Cieľ aktivity Výber, špecifikácia charakteristík a zavedenie e-learningového vzdelávacieho prostredia pre potrebu prestavby a inovácie vzdelávania na SPŠE v Košiciach.
Termín realizácie aktivity od 09/2010 až 03/2011
Popis aktivity Výber, špecifikácia charakteristík a zavedenie e-learningového vzdelávacieho prostredia tak, aby študent aj učiteľ mali možnosť pracovať v novom e-learningovom prostredí a s modernými prostriedkami IKT, ktoré zmenia celkový systém vzdelávania a spôsoby komunikácie medzi študentom a učiteľom. Tieto zmeny budú korešpondovať s pripravovanou zmenou ŠkVP na škole. Portál bude v projekte využívaný ako prostredie na zdieľanie informácií, komunikáciu a samotné vyučovanie.

V rámci tejto činnosti sa plánuje:

 1. Výber portálu
 2. Definovanie charakteristík portálu
 3. Naplnenie oprávnení
 4. Správa e-learningového prostredia
Výstupy aktivity Výstupom aktivity bude e-learningový portál.

Názov aktivity 2.2 Spracovanie učebných textov a vzdelávacích materiálov
Cieľ aktivity Pripraviť vzdelávacie materiály (nové učebné texty v e-learningovej podobe a multimediálne pomôcky) pre potrebu prestavby a inováciu vzdelávania na SPŠE v Košiciach.
Termín realizácie aktivity od 12/2010 až 08/2011
Popis aktivity Vypracovanie učebného materiálu v elektronickej forme z vybraných predmetov a ich následné umiestnenie na vzdelávacom portáli.

Budú spracované vzdelávacie materiály tak, aby korešpondovali s pripravovanými zmenami v pripravovanom školskom vzdelávacom programe. V rámci projektu sa pripravia rozličné druhy materiálov pre potreby virtuálneho vyučovania:

 1. vzdelávací e-learningový materiál – multimediálne lekcie, podlekcie
 2. multimediálne videá
 3. power-pointové prezentácie
 4. on-line testy
 5. pracovné zošity pre študentov vytlačené pre potreby jednotlivých predmetov (nadväzujúc na inovované učebné texty)

 

Novovytvorené výučbové materiály zmenia celkový systém vzdelávania a spôsoby komunikácie medzi študentom a učiteľom. Ako už bolo spomenuté, tieto zmeny budú korešpondovať s pripravovanou zmenou školského vzdelávacieho programu na škole.

Výstupy aktivity Výstupom aktivity budú spracované inovované vzdelávacie materiály v počte:

 • vzdelávací e-learningový materiál (multimediálne lekcie) = 638
 • multimediálne videá = 10
 • power pointové prezentácie = 246
 • on-line testy = 92
 • pracovné zošity = 12 (165 pracovných listov)
PREDMET Ročník vzdelávací e-learningový materiál multimediálne video power point test pracovný zošit/list
Matematika 2.roč. 30 10 5
Matematika 3.roč. 18 2 5
Slovenský jazyk a lit. 1.roč. 15 33 4 1/10
Slovenský jazyk a lit. 2.roč. 15 33 4 1/10
Anglický jazyk 1.roč. 5 3 2
Anglický jazyk 2.roč. 5 3 2
Anglický jazyk 3.roč. 25 5 2
Nemecký jazyk 1.roč. 5 3 2
Elektrotechnika 1.roč. 40 2 7 11 1/10
Elektrotechnika 2.roč. 40 2 7 11 1/10
Elektrotechnológia 2 roč. 20 1 8 3
Výpočtová technika 2.roč. 30 5 5
Výpočtová technika 3.roč. 30 5 5
Elektronika 2.roč. 20 2 2 1/30
Elektronika 3.roč. 40 1 15 3 1/30
Strojníctvo 2.roč. 10 5 1/5
Ekonomika 4.roč. 20 20 5 1/25
Elektrotechnická spôsobilosť 4.roč. 50 1 30 8
Telekomunikačná technika 4.roč. 60 1 20 5 1/10
Priemyselná informatika 4.roč. 70 1 5 4 1/10
Počítačové systémy 4.roč. 60 20 6 1/10
Elektrotechnické meranie 4. roč. 30 1 10 3 1/5
Počet vytvorených materiálov SPOLU 638 10 246 92 12/165

 

Názov aktivity 3.1 Preškolenie cieľových skupín na využívanie moderných technológií vo vzdelávacom procese.
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je zabezpečiť, aby pedagogickí zamestnanci SPŠE v Košiciach boli dostatočne oboznámení s modernými formami výučby a aby boli schopní efektívne využívať nové technológie, metódy a inovácie v každodennom vyučovacom procese.
Termín realizácie aktivity od 04/2011 až 06/2011
Popis aktivity Zámerom aktivity bude preškolenie vybranej skupiny 30 pedagógov zo SPŠE v Košiciach, s cieľom oboznámiť ich s modernými formami výučby a inováciami v jednotlivých predmetoch a zaistiť tak zvyšovanie ich odborných zručností.

Preškolenie bude zamerané na:

 • používanie e-learningového portálu – vzdelávacieho prostredia pre potreby modernej školy (vyškolenie účastníkov v oblasti využitia možností aplikácie na vytváranie e-learningových materiálov). Účastníci získajú vedomosti z oblastí: používanie aplikácie, tvorby materiálov, práca s prvkami, grafická úprava, príprava výstupov
 • využívanie didaktických pomôcok vo vyučovacom procese

Výstupom aktivity bude:

Výstupy aktivity 30 vyškolených pedagógov SPŠE v oblasti používania e-learningu a didaktických pomôcok – tri 2-dňové školenia (každé po 16 h.) pre 3 x 10 pedagógov.

Názov aktivity 3.2 Zavedenie moderných foriem vzdelávania do odbornej prípravy žiakov stredných škôl
Cieľ aktivity Zavedenie moderných foriem vzdelávania do odbornej prípravy žiakov na SPŠE v Košiciach.
Termín realizácie aktivity od 09/2011 až 06/2012
Popis aktivity Táto aktivita bude zameraná na zavedenie modernizácie a inovácie priamo do vyučovacieho procesu na SPŠE v Košiciach – zavedenie zmien v školskom vzdelávacom programe (zavedenie nových vzdelávacích materiálov, nového moderného technického vybavenia) tak, aby prechod bol čo najefektívnejší a plynulý.

Aby zavedenie modernizácie a inovácie priamo do vyučovacieho procesu na SPŠE v Košiciach bolo efektívne, je potrebné, aby škola disponovala nasledujúcimi zariadeniami, ktoré v rámci projektu plánuje:

 1. Výučbové didaktické zariadenie, ktoré je potrebné zabezpečiť pre modernejšiu a efektívnejšiu výučbu predmetov priemyselná informatika (zakúpia sa súčasti zariadenia pre dve pracoviská) a pre telekomunikačnú techniku (jedno pracovisko). Niektoré súčasti už škola má.
 2. 1 ks digitálnej videokamery a 1 ks digitálneho fotoaparátu na zabezpečenie vizualizácie odborných vyučovacích hodín a nahrávanie preberaných simulácií pre potreby ich ďalšej analýzy na hodinách
 3. 11 notebookov (vybavených príslušným softvérom) a 1 dataprojektor pre potreby modernej mobilnej počítačovej učebne

V rámci tejto aktivity sa plánuje overenie zavedených zmien, zefektívnenie výučby a miera ovplyvnenia vybraných študentov. Študenti a učitelia budú pracovať na nových didaktických učebných pomôckach, ktoré zefektívnia výučbu.

Aktivita je plánovaná v školskom roku 2011/2012.

Výstupom aktivity bude zavedenie projektom vytvorených vzdelávacích materiálov a zmodernizovanie výučby (výstupy z aktivity 2.2: vzdelávací e-learningový materiál, multimediálne video, power point-ová prezentácia, on-line testy, pracovný zošit) do vyučovacieho procesu na SPŠE v Košiciach v rámci vybraných 15 predmetov (vo všetkých ročníkoch).

Výstupy aktivity Výstupom aktivity bude zavedenie projektom vytvorených vzdelávacích materiálov a zmodernizovanie výučby (výstupy z aktivity 2.2 vzdelávací e-learningový materiál, multimediálne videá, power pointové prezentácie, on-line testy, pracovné zošity) do vyučovacieho procesu na SPŠE v Košiciach v rámci vybraných predmetov (vo všetkých ročníkoch).