Ciele projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť prestavbu vzdelávacieho procesu pre študijný odbor Elektrotechnika na SPŠE v Košiciach s využitím e-learningových metód a inovatívnych prostriedkov.

Prestavba vzdelávacieho procesu (školského vzdelávacieho programu, ďalej len ŠkVP) sa bude týkať študijného odboru 2675 6 Elektrotechnika a v rámci neho 15 vybraných predmetov s využitím e-learningových metód a inovatívnych prostriedkov tak, aby boli študenti školy pripravení vstúpiť do vedomostnej spoločnosti. Základným zámerom projektu bude prispieť k transformácii systému odborného vzdelávania a prípravy študentov s dôrazom na využitie moderných multimediálnych vyučovacích systémov a metód.

Špecifické ciele projektu sú:

  • vytvoriť ŠkVP pre študijný odbor elektrotechnika
  • pripraviť vhodné e-learningové vzdelávacie prostredie = e-learningový portál a vypracovať študijné materiály v elektronickej forme pedagógmi školy
  • preškoliť pedagógov na používanie e-learningového portálu
  • zaviesť modernizáciu a inovácie priamo do vyučovacieho procesu na SPŠE v Košiciach