Základné info

Začiatkom roka 2010 bola stredným školám v rámci celého Slovenska ponúknutá príležitosť získať nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Vedenie školy ihneď zareagovalo na túto výzvu, vypracovalo a podalo projekt pod názvom „Moderná škola – cesta k zlepšovaniu odborných kompetencií“ a koncom júna 2010 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ tento projekt našej škole schválila.
Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť prestavbu vzdelávacieho procesu pre študijný odbor 2675 6 Elektrotechnika na SPŠE v Košiciach s využitím e-learningových metód a inovatívnych prostriedkov.
V rámci projektu bude postupne inovovaných 15 vybraných predmetov s využitím e-learningových metód a inovatívnych prostriedkov tak, aby boli študenti školy pripravení vstúpiť do vedomostnej spoločnosti. Základným zámerom projektu je prispieť k transformácii systému odborného vzdelávania a prípravy študentov s dôrazom na využitie moderných multimediálnych vyučovacích systémov a metód. Do júna 2012, kedy projekt končí, bude vytvorená samostatná web stránka o projekte, vypracovaný nový školský vzdelávací program pre študijný odbor 26 756 Elektrotechnika, následne nové e-learningové prostredie, do ktorého budú umiestnené nové učebné texty a vzdelávacie materiály pre študentov, čím sa zvýši dostupnosť vzdelávacích materiálov tak pre študentov, ako aj pre učiteľov. Zavedením takýchto moderných foriem vzdelávania do odbornej prípravy žiakov očakávame prechod na modernú školu, kryjúcu potreby vedomostnej spoločnosti. Súčasťou projektu bude aj vytvorenie počítačovej učebne vybavenej modernými notebookmi, či dataprojektor a ďalšou modernou technikou. Nemenej dôležitou súčasťou bude modernizácia odbornej prípravy v predmetoch Priemyselná informatika a Telekomunikačná technika, kde pribudnú nové špičkové zariadenia, na ktorých budú žiaci prakticky precvičovať svoje teoretické poznatky. Projekt „Moderná škola – cesta k zlepšovaniu odborných kompetencií, ktorá vedie k významnej modernizácii“ školy a jej postupnej premene z tradičnej na modernú.